مهندسی پاراوان
مهندسی پاراوان
paravan

بازدید و جلسه ای با حضور مهندس پیغمبری رئیس اداره کل ساختمان بانک سپه به همراه هیئت همراه

بازدید و جلسه ای با حضور مهندس پیغمبری رئیس اداره کل ساختمان بانک سپه به همراه هیئت همراه
مهندسی پاراوان
مهندسی پاراوان

بازدید ریاست محترم هیئت مدیره از پروژه بانک سپه اهواز

جلسه کارفرما ، مشاور و پیمانکار