اعضاء هیئت مدیره شرکت مهندسی پاراوان

رئیس هیئت  مدیره :  علی قربانی کندلاتی

مدیر عامل  : رضا ابراهیم زاده

نایب رئیس هیئت مدیره  : مرجان نویدی

عضو هیئت مدیره :   یوسفعلی ستاریان خوش مهر