اعضاء هیئت مدیره شرکت مهندسی پاراوان

مدیر عامل  : علی قربانی کندلاتی

رئیس هیئت  مدیره :رضا ابراهیم زاده

 نایب رئیس هیئت مدیره  : مرجان نویدی

عضو هیئت مدیره : خسرو آبرومند