موضوع پروژه : پروژه سایت اداری، صنعتی، ورزشی مرکز خوزستان، خرم کوشک اهواز

کارفرما : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

پیمانکار : شرکت پاراوان گستر شمال

تاریخ ابلاغ قرارداد : 92/07/16

آدرس پروژه : استان خوزستان – شهر اهواز

درصد پیشرفت پروژه : 100%