ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

 سیستم :

شرکت مهندسی پاراوان  با استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد OHSAS 18001 و سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001  در راستای بهینه نمودن شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست در پروژه های اجرایی گام بر می دارد بگونه ای که هدف سازمان حرکت بسوی انجام کار بدون حادثه و اتخاذ سیاست “خطای صفر”و پیامد زیست محیطی صفر تعیین می گردد.

آموزش :

این شرکت نیازهای آموزشی کارکنان و طرفهای ذینفع سازمانی را در موضوعات HSE در بخشهای ستادی و پروژه ها اجرایی بصورت ادواری تعیین، برنامه ریزی و اجرا می نماید.

محیط کار:

کلیه شرایط ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی در بخشهای مختلف سازمان بر اساس روشهای اجرایی و دستورالعمعل های کاری تحت کنترل می باشد. کارشناسان HSE در تمام ساعات کاری شرایط را کنترل نموده و در مواقع ضروری مجوزهای لازم جهت انجام فعالیتهای خطرناک را صادر می نمایند.

پایش سیستم :

بصورت ادواری طبق الزامات قانونی، عوامل زیان آور محیط کار و آلاینده های محیط زیست توسط شرکتها ی دارای صلاحیت مورد اندازه گیری قرار گرفته و نتایج اندازه گیریها با الزامات قانونی مقایسه می گردد. همچنین پایشهای  مناسب HSE  بر طبق چک لیستهای تهیه شده بصورت مداوم انجام شده و گزارشات مربوطه تهیه می شود.

بمنظور عملکرد مناسب سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و نیز سیستم مدیریت زیست محیطی و کنترل بهبود مستمر عملکرد سازمان، ممیزهای داخلی سیستم مدیریت یکپارچه توسط ممیزان آموزش دیده و دارای صلاحیت بصورت برنامه ریزی شده اجرا و گزارشات مربوطه تهیه و در اختیار مدیریت ارشد سازمان قرار می گیرد. چنانچه بر اساس گزارشات پایش سیستم های مدیریت، نواقصی در اجرای هر یک از سیستمها شناسایی شود، اقدامات اصلاحی مناسب بر طبق روش اجرایی مربوطه اتخاذ می گردد.

خطی مشی HSE

دیدگاهها و جهت گیریهای مدیریت ارشد سازمان در راستای استقرار سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیسط محیطی در بیانیه خط و مشی سیستم مدیریت یکپارچه سازمان تشریح شده است. همچنین تعهدات مدیریت ارشد سازمان از جمله تعهد به پیشگیری از آلودگی محیط زیست، تعهد به پیشگیری از مصدومیت و بیماریهای شغلی، تعهد به رعایت الزامات قانونی و نیز تعهد به بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه در خط و مشی سازمان منعکس شده است.