در روز چهارشنبه مورخ 99/06/26 جلسه ای در باب انتخاب پیمانکار جهت خرید و تجهیز سالن آمفی تئاتر و همچنین دربهای گردان مجموعه با حضور نماینده محترم کارفرما ، مشاور و پیمانکارن و برند های صاحب نام در زمینه های تخصصی هر موضوع در سالن جلسات شرکت مهندسی پاراوان برگزار گردید .