بازدید معاونت محترم وزیر نفت همراه با مدیریت محترم عامل پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بهمراه مدیران از پروژه های در دست احداث شرکت مهندسی پاراوان در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

(پروژه های در دست احداث شامل پروژه های انبار های صنعتی پالایشگاه و ساختمان های مربوطه)

در این بازدید که همراه با توضیحات ارائه شده توسط مدیریت محترم طرح ها و پروژه های نفت ستاره خلیج فارس جناب آقای مهندس صانعی و جناب آقای مهندس سعیدی مدیر محترم پروژه های پیمانکار در خصوص کیفیت،مدت زمان و هزینه های مرتبط به پروژه های فوق الذکر معاونت محترم وزارت خانه و مدیریت محترم عامل پالایشگاه نسبت به کیفیت و مدت زمان اجرای آن ابراز رضایت نموده که با توضیحات مهندس سعیدی در خصوص سوابق کاری شرکت مهندسی پاراوان و پروژه های در دست اجرا ایشان نسبت به دعوت این شرکت در پروژه های آتی وزارت خانه توصیه های لازم را نمودند.