در روز دوشنبه مورخ 1399/06/24 جلسه ای پیرامون مسائل کارگاه با حضور نمایندگان محترم کارفرما ،مشاور و پیمانکار در محل پروژه برگزار و موارد صورت جلسه گردید .