بازدید جناب آقای دکتر صالحی و هیات همراه از پروژه زائرسرای جواد الائمه(ع)مشهد

در بازدید مورخه 15/08/97 کارفرمای محترم پروژه جناب آقای دکتر صالحی و هیات همراه از پروژه زائرسرای  جواد الائمه مشهد(ع) در معیت مشاور محترم پروژه و مدیریت محترم شرکت پاراوان گستر شمال جناب آقای مهندس قربانی ، پس از ورود به کارگاه و بازدید از سایت پروژه نظر به موارد مطرح شده و طرح مشکلات پروژه از سوی پیمانکار و نیز تصمیم گیری در خصوص نحوه ادامه روند پروژه از نظر مالی و نظر مساعد کارفرمای محترم پروژه مقرر گردید پیمانکار نسبت به ارائه  لیست اجناس و متریال در چارچوب تبصره 81 کارفرمایی تا مورخه 19/08/97 اقدام نماید.

گزارش تصویری بازدید :