بازدید از پروژه خرمکوشک اهواز

khoramkoshk

بازدید از پروژه خرمکوشک اهواز در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بازدید مدیر محترم طرح و مهندسی شرکت خطوط لوله و مخابرات شرکت نفت به اتفاق هیات همراه و مشاور پیوند بافت و جلسه در دفتر کارفرمای محترم در خصوص موارد و مشکلات قرارداد فی مابین و ارائه راهکارهای جدید طبق صورت جلسه صورت گرفته پروژه خرمکوشک اهواز، این بازدید در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ انجام شده است.

گزارش تصویری در ادامه متن خبر می باشد .