بازدید آقای مهندس نیک زاد از پروژه زائر سرای لاله ثامن مشهد

samen_11_04

بازدید آقای مهندس نیک زاد از پروژه زائر سرای لاله ثامن مشهد

در تاریخ 94.11.12 جناب آقای مهندس نیکزاد مدیر عامل توسعه و تدبیر و هیئت همراه ،جناب آقای مهندس ادیب فر معاون و مشاور مهندس نیک زاد در پروژه های مشهد، آقای مهندس صادقی مدیر عامل توسعه و عمران، آقای معماریان معاونت ساخت و اجرای شرکت توسعه و عمران امید، آقای قریشی مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور و شورا، آقای محمدی فر نماینده توسعه و عمران در مشهد، مهندس مقصودی مشاور شرکت پوینده نقش و جناب آقای مهندس قربانی رئیس هیئت مدیره شرکت پاراوان گستر شمال ، جناب آقای مهندس ابراهیم زاده مدیر عامل شرکت پاراوان گستر شمال و هیئت همراه از محل پروژه بازدید بعمل آورده اند.

در طی این جلسه گزارشی در خصوص برنامه زمانبندی توسط جناب آقای مهندس قرشی ارائه شد، همچنین موارد روند تسریع پروژه، مشکلات و مسائل فنی و مالی را مورد بررسی قرار دادند.