بازدیداز پیشرفت پروژه زائر سرای لاله ثامن

بازدید از پروژه زائر سرای لاله ثامن

گزارش تصویری بازدید به عمل آمده در تاریخ 95/11/06 از پروژه زائر سرای لاله ثامن مشهد مقدس