پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی پروژه مجتمع آموزشی ، اقامتی جواد الائمه (ع) مشهد مقدس