پیشرفت بیش از 90 درصدی پروژه مجتمع آموزشی ، اقامتی جواد الائمه (ع) مشهد مقدس