پس از موفقیت شرکت مهندسی پاراوان در پروژه باغ موزه دفاع مقدس شهرستان قم ، اینک واگذاری پروژه باغ موزه دفاع مقدس خرم آباد به شرکت مهندسی پاراوان جهت تکمیل پروژه ، خبر های تکمیلی در اینستاگرام پاراوان