منابع انسانی

موفقیت یک سازمان در جذب نیروی انسانی موفق است. ما یک خانواده گسترده و بزرگ کشوری هستیم که هر کدام از اعضاء این مجموعه به سازمان ارزش خاصی داده است. ما دریافته ایم که نقش هر یک از ما در برآورده ساختن نیازهای این مجموعه است.

مدیریت منابع انسانی برای تحقق بخشیدن بینش و ارزشها از سیاستهای ذیل پیروی می کند.

  • پیشبرد اهداف و منافع استراتژیک این شرکت
  • پاسخگو بودن به نیازهای کارکنان، مدیریت و نهادهای ذیربط دولتی
  • حفظ و نگهداری اوازه شغلی پاراوان گستر شمال به عنوان یک کارفرمای مورد اعتماد
  • خلق یک محیط فرهنگی در فضای کار که در آن اعتماد و احترام متقابل وجود دارد
  • استخدام افراد حرفه ای برای تمام گروهها ی شغلی بعنوان یکی از مهمترین سیاستهای این مجموعه
  • ایجاد فرصتهای شغلی و استقبال از برنامه های کاربردی نیروهای جدید
  • تخصص گرایی به عنوان اصل اساسی سیاست این مجموعه
  • اعلام دستورالعمل ها و قوانین کاری و شرح وظایف به کلیه کارکنان در جهت اجرای صحیح امور

شفافیت انتظارات شغلی از کارکنان و تلاش در جهت توسعه توانائیهای شغلی از طریق اموزش و برنامه ریزی شغلی و در نهایت عملکرد سازنده فعالیتها