شرکت مهندسی رناپ

زمینه فعالیت : اجرای پروژه های ساختمانی و در حال اخذ E.P.C.

شرکت ونوس کیان سازه

زمینه فعالیت : اجرای پروژه های ساختمانی هوشمند (خانه های سبز)