موضوع پروژه : احداث ساختمان دادگستری کل استان همدان

کارفرما : دادگستری کل استان همدان

پیمانکار : شرکت پاراوان گستر شمال

تاریخ ابلاغ قرارداد : 93/4/29

آدرس پروژه :  شهر همدان

درصد پیشرفت پروژه : 100%