خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

شرکت پاراوان گستر شمال بعنوان یکی از شرکتهای موفق در اجرای پروژه های ابنیه، تاسیسات، راه، آب، نفت و گاز در جهت نیل به اهداف عالیه کشور و در مسیر چشم انداز خود با شعار مهندسی برای آینده بهتر ضمن تعهد به مسئولیت اجتماعی، با بهره گیری مطلوب از دانش، تجربه و توانمندی منابع انسانی داخلی، در جهت تحقق خواسته ها و انتظارات تمامی ذینفعان و افزایش سطح رضایت ایشان گام بر می دارد.

این شرکت در راستای تبعیت از قوانین و الزامات فنی و قانونی در موضوعات کیفی، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی، ضمن تعهد به بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه، رئوس خط مشی خود را بر اساس استانداردهای ISO 9001، ISO 14001 و OHSAS 18001 بشرح زیر اعلام می نماید:

  • انجام به موقع تعهدات و کسب رضایت کارفرمایان
  • ارتقاء سطح آگاهی، دانش و مهارت کارکنان و توسعه منابع انسانی
  • گسترش خدمات در نقاط مختلف داخل و خارج کشور
  • پیشگیری از مصدومیت و بیماری های ناشی از کار
  • پیشگیری از آلودگی های محیط زیست

اینجانب خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه را چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف کلان و خرد سازمان تعیین نموده و نسبت به برقراری، حفظ و بهبود سیستم مدیریت یکپارچه متعهد می باشم و از کلیه کارکنان سازمان انتظار دارم که ضمن درک و بکارگیری خط مشی و سایر مستندات سیستم مدیریت یکپارچه، تلاش و همکاری مستمر در جهت ارتقاء سطح عملکرد شرکت و در نتیجه پویایی سازمان را بعمل آورند.

                                                                                                                                                                 رئیس هیات مدیره

                                                                                                                                                                     علی قربانی