دفتر مرکزی :

آدرس : تهران، بلوار میرداماد – خیابان شنگرف – کوچه یکم شرقی- پلاک 24

تلفن: 14-22927300(21)-98+

فاکس: 22923805(21)-98+

پست الکترونیک : info@pgsco.ir

پست الکترونیک پشتیبان سایت : paravangostar@gmail.com

شعبات :

بندر عباس آدرس: خیابان امام خمینی – چهارراه رسالت – ساختمان بنیاد – واحد 217 و 218

تلفن : 1-36682300(76)-98+

فاکس : 366821303(76)-98+

اهواز آدرس : فلکه دروازه – به سمت خرمکوشک – سمت راست درب اول  ( قبل از پمپ بنزین سابق) – کارگاه پروژه اداری صنعتی خرمکوشک

تلفن : 32253781(61)-98+

فاکس : 32253781(61)-98+

پست الکترونیک : pgs.khoramkoshk@gmail.com

رشت آدرس : گلباغنما – جب مجتمع البرز – ساختمان توکا – طبقه 5 – واحد 10

شماره تماس : 32131196(13)-98+