دفتر مرکزی :

آدرس : تهران، بلوار میرداماد – خیابان شنگرف – کوچه یکم شرقی- پلاک ۲۴

تلفن: ۲-۲۲۹۲۷۳۰۰(۲۱)-۹۸+

فاکس: ۲۲۹۲۳۸۰۵(۲۱)-۹۸+

پست الکترونیک : info@pgsco.ir

پست الکترونیک پشتیبان سایت : paravangostar@gmail.com

شعبات :

بندر عباس آدرس: خیابان امام خمینی – چهارراه رسالت – ساختمان بنیاد – واحد ۲۱۷ و ۲۱۸

تلفن : ۱-۳۶۶۸۲۳۰۰(۷۶)-۹۸+

فاکس : ۳۶۶۸۲۱۳۰۳(۷۶)-۹۸+

اهواز آدرس : فلکه دروازه – به سمت خرمکوشک – سمت راست درب اول  ( قبل از پمپ بنزین سابق) – کارگاه پروژه اداری صنعتی خرمکوشک

تلفن : ۳۲۲۵۳۷۸۱(۶۱)-۹۸+

فاکس : ۳۲۲۵۳۷۸۱(۶۱)-۹۸+

پست الکترونیک : pgs.khoramkoshk@gmail.com