بازدید کارفرمای محترم و هیات همراه از پروژه زائرسرای جواد الائمه(ع)مشهد

در تاریخ 98/02/08 بازدید از پروژه پروژه زائرسرای جواد الائمه(ع) مشهد با حضور مهندس رحیمیان ، مهندس خانبان از انرژی نوین ، مهندس پورتحویلداری از مشاور و همچنین رئیس هیات مدیره شرکت پاراوان گستر شمال جناب مهندس قربانی برگزار شد.

گزارش تصویری بازدید در ادامه خبر می باشد.