بازدید ریاست محترم هیئت مدیره جناب مهندس قربانی از پروژه مخزن آب درکه به همراه مدیر پروژه جناب مهندس آبرومند مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳