در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ جلسه ای پیرامون مسائل کارگاه با حضور نمایندگان محترم کارفرما ،مشاور و پیمانکار در محل پروژه برگزار و موارد صورت جلسه گردید .