بازدید و جلسه ای با حضور مهندس پیغمبری رئیس اداره کل ساختمان بانک سپه به همراه  مهندس رنجیر مدیر پروژه بانک ، مهندس سلیمیان مهندس برق بانک سپه و مهندس زارع مهندس مکانیکال بانک سپه و همچنین مهندس محمد نبی مدبر عامل مشاور مهندس کامیاب سرپرست نظارت مهندس گمرکچی مکانیکال نظارت مهندس فتاح برق نظارت و مهندس قربانی ریاست هیئت مدیره شرکت مهندسی پاراوان  و مهندس قوسی مهندس محمودی مهندس نعیمی مهندس سیدی در محل پروژه ساختمان بانک سپه مرکز خوستان در تاریخ 99/07/21 پیرامون مواردی پیشبردی پروژه برگزار گردید .