بازدید جناب آقای بختیاری ریاست محترم هیات مدیره ، جناب آقای صالحی مدیریت محترم عامل شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران  و همچنین آقای فهیمی ریاست مجری ، آقای حسین پور مجری و آقای خطیبی ریاست دفتر فنی از پروژه مخزن ۸۰۰۰ متر مکعبی درکه در تاریخ ۹۹/۱۰/۲