پروژه باغ موزه دفاع مقدس خرم آباد به کارفرمای محترم حفظ نشر آثار دفاع مقدس استان لرستان در محل پروژه با حضور نمایندگان محترم کارفرما جناب آقای مهندس منزوی، جناب آقای مهندس جدیدزاده و سردار رشید و مدیرعامل محترم شرکت پاراوان جناب آقای مهندس قربانی در تاریخ 1401/11/30 تحویل گردید.